Logos

Фирма „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.


Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-3.004-0127-C01/03.12.2018 г.


Наименование на договора за безвъзмездна помощ: „Подобряване на ресурсната ефективност в „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД“


Срок на изпълнение: 20 месеца


Място на изпълнение: с. Мрамор (община Столична)


Общ размер на допустимите разходи: 2 178 340.38 лева, от които 834 490.19 лева европейско финансиране и 147 262.98 лева национално финансиране.


Планирани дейности:

Елемент А „Внедряване“:

Дейности за внедряване на абсолютно иновативна за България технология за производство на галони от поликарбонат, чрез влагане на рециклиран материал - избор на доставчик и доставка на оборудването.


Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“:

Изготвяне на одит за ресурсна ефективност; Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта; Публичност и визуализация.

Проектът предвижда реализирането на дейности за подобряване на ефективността при управлението на ресурсите и повишаване капацитета на предприятието: 1. Придобиване и внедряване в производствения процес на Едностъпкова издувна машина за производство на бутилки от поликарбонат - 1 брой;