Хелфи Пластикс ООД е създадена през 2001 г. като производствена фирма със седалище и място на извършване на дейност град София.

Фирмата е сертифицирана на база на стандартите ISO 9001:2008 и изцяло отговаря на всички техни изисквания.

В началото на съществуването си Хелфи Пластикс ООД произвежда и предлага пластмасови подложки за хранителни изделия. Основни клиенти на тази продукция са Крафт Фуудс България АД и Нестле България АД. В последствие фирмата спира това производство и се фокусира върху производството на бутилки от ПЕТ и поликарбонат.

От средата на 2008 фирма Хелфи Пластикс разполага с производствени мощности за производство на бутилки за диспенсъри (галони) . Фирмата е първият производител на 19 литрови бутилки за вода от поликарбонат в страната, като основни клиенти са минерални води Девин, ТПК Хисаря, БК Горна Баня АД, Софт дринкс, Аква Рекс и др., както и много фирми дистрибутори на минерална вода.

От септември 2010 г. производствената база вече се намира в новопостроената си сграда в с.Мрамор, на 1,8 км от Околовръстния път на гр.София. Производствените и складови помещения с разгърната площ 2000 кв.м. отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност и функционалност.

През 2012 година стартира производството на бутилки от ПЕТ с обем от 100 мл до 1000 мл, предназначени за хранителнo-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост.

Те се произвеждат на едностъпкова издувна машина NISSEI ASB – 50 MB, предназначена за производство на ПЕТ бутилки с малък обем, закупена с помощта на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г." През 2013 е закупена още една такава машина, като е предвидено и закупуването на трета в близко бъдеще.


„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г. Logos БЕНЕФИЦИЕНТ: „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-3.004-0127-C01/03.12.2018г. „ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД“


Във връзка с изпълнението на проекта, „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС” ООД открива Процедура „Избор с публична покана“ с предмет:
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Едностъпкова издувна машина за производство на бутилки от поликарбонат - 1 бр. по проект № BG16RFOP002-3.004-0127-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД“

Дата на откриване на процедурата: 31.01.2019г.

Крайният срок за подаване на оферти, чрез Информационната система ИСУН 2020 е 08.02.2019г. до изтичане на посочената крайна дата.

Пълният пакет документи по процедурата може да бъде намерен тук, както и на https://eumis2020.government.bg/bg - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

Документи:

Публична покана
Изисквания към офертите
Методика за оценка
Образец на оферта
Проект на договор за доставка
Приложение 2 към договор за доставка
Декларация за регистрация по ЗТР
Декларация ЗУСЕСИФ